Upozornenie!

Informujeme Vás, že 16.10.2023 o 0:00 spoločnosť Extreme Digital Zrt ukončí svoju obchodnú činnosť na online webových stránkach edigital.sk. Po tomto dátume na našej webovej stránke nebude možné odovzdať nové objednávky, avšak po vstupe do Vášho registrovaného profilu bude možné stiahnuť faktúry ku vybaveným objednávkam do 15.11.2023. Naša zákaznícka služba Vám bude k dispozícií na zvyčajnej emailovej adrese [email protected] aj po vyššie uvedených dátumoch. 
Bolo nám cťou a sme radi, že za spoločne strávené roky sme mohli splniť viac stotisíc objednávok. Ďakujeme za Vašu priazeň.

Záručné podmienky

Práva spotrebiteľa v rámci záruky: 

V prípade vadného výrobku, pri odbornom uvedení do prevádzky a používaní, má užívateľ právo:

 • do 3 dní od doručenia žiadať výmenu za nový výrobok rovnakého typu, pokiaľ produkt nefunguje podľa predpisov (okrem fyzicky poškodených produktov). Pre viac informácií pozrite tiež reklamáciu do 72 hodín.
 • do 24 mesiacov žiadať bezplatný servis výrobku
 • do 24 mesiacov žiadať výmenu výrobku, s výnimkou, pokiaľ je možná oprava
 • do 24 mesiacov odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej čiastky, za predpokladu, že nie je možné uskutočniť opravu, alebo nie je možnosť výmeny výrobku

Dôvody pre zánik nároku na uplatnenie záruky: 

 • nesprávna preprava, násilný zásah do výrobku (pád zariadenia, úder, fyzické poškodenie)
 • odtrhnutie prípadných káblov, živelné pohromy (úder blesku)
 • neodborná manipulácia, alebo používanie v prašnom, či vlhkom prostredí
 • zásah mimo odborný servis, zásah neoprávnených osôb, opravy, rozšírenie, prestavba
 • chybná inštalácia neoriginálneho softvéru, chyby spôsobené vírusom
 • prirodzené opotrebenie

Záručná lehota:

 • záručná lehota začína plynúť dňom nákupu. 
 • záručná doba je zákonom ustanovená na minimálne 2 roky. V prípade, že na záručnom liste figuruje kratšia záručná doba, je napriek tejto informácií platná dvojročná záručná doba. V prípade uvedenia dlhšej záručnej doby na záručnom liste, je platná táto záručná doba.
 • v prípade opravy výrobku, sa záručná lehota predlžuje o dobu opravy. Výnimku tvoria prípady, kedy servis nenájde závadu spadajúcu pod záruku, alebo ak je závada spôsobená neodbornou manipuláciou, vírusom, neoriginálnym softvérom, atď
 • pokiaľ zistené závady zákazník nenahlásil včas, za tieto spôsobené škody predajca nenesie zodpovednosť. 

Servis a opravy:

 • k oprave sa používajú iba nové súčiastky
 • hodnota a funkčnosť výrobku po oprave sa nemôže znížiť oproti hodnote výrobku pred opravou
 • pokiaľ sa v priebehu opravy zistí, že závada nespadá pod záruku, prípadné náklady na opravu znáša zákazník
 • zakúpený produkt posielajte na reklamáciu podľa možností spolu so všetkými súčiastkami a príslušenstvom
 • na zariadeniach s funkciou ukladania dát, nenesieme zodpovednosť za stratu dát

Miesto opravy:

 • záručný servis je možné platniť v servise Extreme Digital Zrt. (1044 Budapest, Ezred u. 2, Európa center)
 • o doručenie produktu do našeho servisného strediska sa musí postarať zákazník
 • na žiadosť zákazníka pošleme pre výrobok kuriéra, podrobnejšie informácie o tejto možnosti nájdtete v postupe reklamácie v rámci záruky. Táto služba je poskytovaná bezplatne, za takéto doručenie sa neplatí
Z 117 ľudí ju 40 považovali za užitočnú

Ostatné otázky kategórie