Záručné podmienky

Práva spotrebiteľa v rámci záruky: 

V prípade vadného výrobku, pri odbornom uvedení do prevádzky a používaní, má užívateľ právo:

 • do 3 dní od doručenia žiadať výmenu za nový výrobok rovnakého typu, pokiaľ produkt nefunguje podľa predpisov (okrem fyzicky poškodených produktov). Pre viac informácií pozrite tiež reklamáciu do 72 hodín.
 • do 24 mesiacov žiadať bezplatný servis výrobku
 • do 24 mesiacov žiadať výmenu výrobku, s výnimkou, pokiaľ je možná oprava
 • do 24 mesiacov odstúpiť od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej čiastky, za predpokladu, že nie je možné uskutočniť opravu, alebo nie je možnosť výmeny výrobku

Dôvody pre zánik nároku na uplatnenie záruky: 

 • nesprávna preprava, násilný zásah do výrobku (pád zariadenia, úder, fyzické poškodenie)
 • odtrhnutie prípadných káblov, živelné pohromy (úder blesku)
 • neodborná manipulácia, alebo používanie v prašnom, či vlhkom prostredí
 • zásah mimo odborný servis, zásah neoprávnených osôb, opravy, rozšírenie, prestavba
 • chybná inštalácia neoriginálneho softvéru, chyby spôsobené vírusom
 • prirodzené opotrebenie

Záručná lehota:

 • záručná lehota začína plynúť dňom nákupu. 
 • záručná doba je zákonom ustanovená na minimálne 2 roky. V prípade, že na záručnom liste figuruje kratšia záručná doba, je napriek tejto informácií platná dvojročná záručná doba. V prípade uvedenia dlhšej záručnej doby na záručnom liste, je platná táto záručná doba.
 • v prípade opravy výrobku, sa záručná lehota predlžuje o dobu opravy. Výnimku tvoria prípady, kedy servis nenájde závadu spadajúcu pod záruku, alebo ak je závada spôsobená neodbornou manipuláciou, vírusom, neoriginálnym softvérom, atď
 • pokiaľ zistené závady zákazník nenahlásil včas, za tieto spôsobené škody predajca nenesie zodpovednosť. 

Servis a opravy:

 • k oprave sa používajú iba nové súčiastky
 • hodnota a funkčnosť výrobku po oprave sa nemôže znížiť oproti hodnote výrobku pred opravou
 • pokiaľ sa v priebehu opravy zistí, že závada nespadá pod záruku, prípadné náklady na opravu znáša zákazník
 • zakúpený produkt posielajte na reklamáciu podľa možností spolu so všetkými súčiastkami a príslušenstvom
 • na zariadeniach s funkciou ukladania dát, nenesieme zodpovednosť za stratu dát

Miesto opravy:

 • záručný servis je možné platniť v servise Extreme Digital Zrt. (1044 Budapest, Ezred u. 2, Európa center)
 • o doručenie produktu do našeho servisného strediska sa musí postarať zákazník
 • na žiadosť zákazníka pošleme pre výrobok kuriéra, podrobnejšie informácie o tejto možnosti nájdtete v postupe reklamácie v rámci záruky. Táto služba je poskytovaná bezplatne, za takéto doručenie sa neplatí
Z 117 ľudí ju 40 považovali za užitočnú