NÁKUP NA INTERNETE

 

V rámci nakupovania na stránke www.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

1. OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA

 

Osoba prevádzkovateľa: Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sídlo: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., číslo v obchodnom registri: 01-10-045869, telefón: +36-1-452-0090, e-mail: [email protected], webová adresa: www.edigital.sk, ďalej len: „Prevádzkovateľ”)

Prevádzkovateľ určuje okruh, ciele a dobu spracúvania údajov, vyžiadaných v rámci nákupu vo webovej predajni a iné podstatné podmienky správy osobných údajov z účelu, ktorý je uvedený v bode 3.-4.

 

2. POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Nie ste povinný na poskytnutie vašich osobných údajov, ale bez nich nebudete vedieť zakúpiť produkty, resp. služby dostupné vo webovej predajni.

 

3. OKRUH SPRAVOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, CIEĽ A DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Okruh spravovaných osobných údajov, cieľ a doba spracúvania osobných údajov Dotknutá osoba môže na webovej stránke Prevádzkovateľa nakupovať po registrácii a prihlásení sa. Registrovať a prihlásiť sa je možné jednak prostredníctvom užívateľského účtu, vytvoreného na webovej stránke Prevádzkovateľa, alebo existujúcimi registráciami u externých poskytovateľov.

Spracúvané osobné údaje

Ciele spracúvania osobných údajov

Doba spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov

Registrácia na webovej stránke

Základné údaje:

povinné: e-mailová adresa, telefónne číslo, predvolený jazyk korešpondencie,

nepovinné: užívateľské meno, pohlavie, dátum narodenia

 

Fakturačná adresa(y):

povinné: (priezvisko, meno, telefónne číslo, adresa (krajina, PSČ, obec, ulica, číslo domu)

nepovinné: daňové identifikačné číslo

 

Dodacia adresa(y):

povinné: (priezvisko, meno, telefónne číslo, adresa (krajina, PSČ, obec, ulica, číslo domu)

nepovinné: e-mailová adresa

 

heslo uvedené Užívateľom (uložené šifrovane)

 • on-line predaj produktov,

 • zdokumentovanie nákupu a platby, plnenie účtovných povinností,

 • identifikácia užívateľa, ako zákazníka a udržiavanie vzťahov s ním,

 • plnenie objednaného produktu (respektíve služby),

 • vystavenie faktúry, možnosť realizácie platby,

 • v rámci on-line platby odfiltrovanie transakcií s podozrením na zneužitie.

Do realizácie zmluvy, do odvolania súhlasu dotknutej osoby, ak také nie je, Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže v súlade s OZ § 6:22 5 rokov po dátume nákupu.

 

Ak je Prevádzkovateľ povinný uschovať osobné údaje na základe ZoÚčt., v tom prípade osobné údaje vymaže Prevádzkovaeľ nezávisle od súhlasu dotknutej osoby po 8 rokoch od zániku užívateľského účtu.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať odkazom odoslaným na e-mailovú adresu [email protected].

V prípade on-line predaja produktov, na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a) a GDPR článok 6. odsek (1) bod a).

Ako aj v prípade plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b)  v rámci zdokumentovania nákupu a platby, plnenia účtovných povinností, ako aj vystavenia faktúry a realizácie platby plnenie právnej povinnosti na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod c), ako aj ZoÚčt. 169.§ odsek (2) a Zákona o DPH § 169.

V rámci identifikácie užívateľa ako zákazníka a udržiavanie vzťahov s ním a plnenia objednaného produktu (respektíve služby) na základe súhlasu dotknutej osoby Infozákona § 5. odsek (1) bod a) a GDPR článok 6. odsek (1) bod a). a plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b).

V rámci on-line platby odfiltrovanie transakcií s podozrením na zneužitie oprávnený záujem na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod f).

Registrácia s Google účtom

Ak užívateľ disponuje Google účtom, kliknutím na tlačidlo Prihlásenie s g+ účtom bude presmerovaný na stránku externého poskytovateľa pre poskytnutie vstupných údajov, kde je možné vstúpiť na stránku Prevádzkovateľa prostredníctvom (na Google stránke) skoršie uvedených registračných údajov. K uvedeným údajom Prevádzkovateľ nemá prístup ani ich neukladá.

 

V prípade prihlásenia sa s Google účtom Prevádzkovateľ preberá od Poskytovateľa e-mailovú adresu, dátum narodenia a pohlavie užívateľa.

 • on-line predaj produktov,

 • zdokumentovanie nákupu a platby, plnenie účtovných povinností,

 • identifikácia užívateľa, ako zákazníka a udržiavanie vzťahov s ním,

 • plnenie objednaného produktu (respektíve služby),

 • vystavenie faktúry, možnosť realizácie platby,

 • v rámci on-line platby odfiltrovanie transakcií s podozrením na zneužitie.

Do realizácie zmluvy, do odvolania súhlasu dotknutej osoby, ak také nie je, Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže v súlade s OZ § 6:22 5 rokov po dátume nákupu.

 

Ak je Prevádzkovateľ povinný uschovať osobné údaje na základe ZoÚčt., v tom prípade osobné údaje vymaže Prevádzkovateľ nezávisle od súhlasu dotknutej osoby po 8 rokoch od zániku užívateľského účtu.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať odkazom odoslaným na e-mailovú adresu [email protected].

V prípade on-line predaja produktov, na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a) a GDPR článok 6. odsek (1) bod a), ako aj v prípade plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b).

 

V rámci zdokumentovania nákupu a platby, plnenia účtovných povinností, ako aj vystavenia faktúry a realizácie platby plnenie právnej povinnosti na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod c), ako aj ZoÚčt. 169.§ odsek (2) a Zákona o DPH § 169.

 

V rámci identifikácie užívateľa ako zákazníka a udržiavanie vzťahov s ním a plnenia objednaného produktu (respektíve služby) na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a) a GDPR článok 6. odsek (1) bod a). ako aj plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b).

 

V rámci on-line platby odfiltrovanie transakcií s podozrením na zneužitie oprávnený záujem na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod f)..

Registrácia s Facebook účtom

Ak užívateľ disponuje Facebook účtom, kliknutím na tlačidlo Prihlásenie s Facebook účtom bude presmerovaný na stránku externého poskytovateľa pre poskytnutie vstupných údajov, kde je možné vstúpiť na stránku Prevádzkovateľa prostredníctvom (na Facebook stránke) skoršie uvedených registračných údajov. K uvedeným údajom Prevádzkovateľ nemá prístup ani ich neukladá.

 

V prípade prihlásenia sa s Facebook účtom Prevádzkovateľ preberá od Poskytovateľa e-mailovú adresu, dátum narodenia a pohlavie užívateľa.

 • on-line predaj produktov,

 • zdokumentovanie nákupu a platby, plnenie účtovných povinností,

 • identifikácia užívateľa, ako zákazníka a udržiavanie vzťahov s ním,

 • plnenie objednaného produktu (respektíve služby),

 • vystavenie faktúry, možnosť realizácie platby,

 • v rámci on-line platby odfiltrovanie transakcií s podozrením na zneužitie.

Do realizácie zmluvy, do odvolania súhlasu dotknutej osoby, ak také nie je, Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže v súlade s OZ § 6:22 5 rokov po dátume nákupu.

 

Ak je Prevádzkovateľ povinný uschovať osobné údaje na základe ZoÚčt., v tom prípade osobné údaje vymaže Prevádzkovateľ nezávisle od súhlasu dotknutej osoby po 8 rokoch od zániku užívateľského účtu.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať odkazom odoslaným na e-mailovú adresu [email protected].

V prípade on-line predaja produktov, na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a) a GDPR článok 6. odsek (1) bod a), ako aj v prípade plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b).

 

V rámci zdokumentovania nákupu a platby, plnenia účtovných povinností, ako aj vystavenia faktúry a realizácie platby plnenie právnej povinnosti na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod c), ako aj ZoÚčt. 169.§ odsek (2), Zákona o DPH § 169.

 

V rámci identifikácie užívateľa ako zákazníka a udržiavanie vzťahov s ním a plnenia objednaného produktu (respektíve služby) na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a), GDPR článok 6. odsek (1) bod a). ako aj plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b).

 

V rámci on-line platby odfiltrovanie transakcií s podozrením na zneužitie oprávnený záujem na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod f)..

Osobné údaje poskytnuté v rámci prevádzkovania e-mailového, faxového a telefonického zákazníckeho servisu

E-mailová adresa, meno, adresa bydliska (krajina, mesto, PSČ, ulica, číslo domu), telefónne číslo a osobné údaje vzťahujúce sa na užívateľa alebo na inú dotknutú osobu, prijaté zákazníckym servisom prostredníctvom e-mailu a okolnosti prípadu.

V záujme vyšetrenia a presného zdokumentovania prípadu prijatého na kontakt nachádzajúci sa na odkaze www.edigital.sk/kontakty, alebo v záujme presného zdokumentovania telefonického rozhovoru uskutočneného s telefonickým zákazníckym systémom, aby Prevádzkovateľ mal k dispozícii tie požiadavky a poznámky, ktoré súvisia s činnosťou Prevádzkovateľa.

 

Komunikácia prostredníctvom e-mailu bude archivovaná, preto v prípade akejkoľvek dodatočnej otázky alebo sporu sú informácie dostupné v ich originálnej forme a v prípade potreby v súvislosti s prípadom môže Prevádzkovateľ kontaktovať užívateľa.

Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže do odvolania súhlasu dotknutej osoby, ak také nie je, na základe OZ § 6:22 po 5 rokoch po dni prijatia požiadavky prijatej prostredníctvom e-mailu zákazníckym servisom Prevádzkovateľa, alebo od uskutočnenia telefonického rozhovoru.

 

Ak je Prevádzkovateľ povinný údaje uschovať na základe ZoÚčt., v tom prípade Prevádzkovateľ nezávisle od súhlasu dotknutej osoby osobné údaje vymaže po 8 rokoch po dni prijatia prípadu Prevádzkovateľom, alebo od uskutočnenia telefonického rozhovoru.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu doručeného na e-mailovú adresu [email protected].

Právny základ spracúvania osobných údajov spracúvaných v rámci činností zákazníckeho servisu je na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a), GDPR článok 6. odsek (1) bod a), a plnenie zmluvy na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod b), plnenie právnej povinnosti na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod c) a ZoOSp. 17/A.§.

Osobné údaje poskytnuté v rámci realizácie promócií, kampaní a prítomnosti v médiách

Okruh osobných údajov sa určuje podľa jednotlivých prípadov, na základe záležitostí určených v podmienkach účasti na danej promócii.

Realizácia promócií, kampaní a prítomnosti v médiách.

Doba správy osobných údajov sa určuje podľa jednotlivých prípadov na základe záležitostí určených v podmienkach účasti na danej promócii.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov spracúvaných v rámci promočnej činnosti sa určí v informáciách o spracovaní osobných údajov, pripojených k podmienkam účasti na danej promócii.

Osobné údaje poskytnuté na nasledujúcej Facebookovej stránke

Príspevky a odkazy na Facebookovej stránke Extreme Digital (stránka www.facebook.com/edigital.SK/)

Spotrebitelia môžu odosielať príspevky a odkazy Prevádzkovateľovi prostredníctvom Facebooku. Prevádzkovateľ, alebo Sprostredkovateľ, poskytujúci služby pre Prevádzkovateľa môže odpovedať na otázky a na príspevky, ak je to potrebné. (Facebook sa nepovažuje za oficiálne fórum na riešenie sťažností spotrebiteľov.)

Prevádzkovateľ údaje vymaže do odvolania súhlasu dotknutej osoby, ak také nie je, na základe  OZ § 6:22 po 5 rokoch po uskutočnenej komunikácii.

Na základe súhlasu dotknutej osoby, Infozákona § 5. odsek (1) bod a), a GDPR článok 6. odsek (1) bod a).

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s jednotlivými výhernými súťažami viazanými na nákup

Údaje spracúvané v súvislosti s jednotlivými výhernými súťažami viazanými na nákup:

Meno, adresa, telefónne číslo účastníka na súťaži.

Upovedomenie spotrebiteľa v tom prípade, ak v rámci výhernej súťaže vyhrá nejakú vecnú výhru.

Doba spracúvania osobných údajov sa určí podľa jednotlivých prípadoch, na základe podmienok účasti na danej súťaži, najviac ale 45. deň po uzatvorení Výhernej súťaži.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom odkazu doručeného na e-mailovú adresu [email protected].

Upovedomenie spotrebiteľa, ktorý v rámci výhernej súťaže vyhral, ako oprávnený záujem založený na oprávnení, na základe GDPR článok 6. odsek (1) bod f).

 

4. PROFILOVANIE

 

Prevádzkovateľ na základe súhlasu uskutočňuje profilovanie v záujme toho, aby mohol poskytovať služby vytvorené v súlade s požiadavkami, želaniami a okruhu záujmov. Ponuky doručuje ako informácie o novinkách prostredníctvom e-mailu, alebo ich uverejňuje na webovej stránke. Profilovanie je akoukoľvek formou automatizovaného spracúvania osobných údajov, v rámci ktorej sa sa osobné údaje použijú na vyhodnocovanie, analýzu alebo predpovedanie určitých osobnostných charakteristík spojených s užívateľom (napr. charakteristiky spojené s osobnými preferenciami, okruhom záujmov, zdravotným stavom, správaním, miestom pobytu alebo pohybom).

 

5. OSOBY S PRÍSTUPOM K OSOBNÝM ÚDAJOM

 

K údajom majú prístup pracovníci Prevádzkovateľa zaoberajúci sa marketingovou platformou, ako aj ďalší Sprostredkovatelia, uvedený vo výťahu týchto Pravidiel, v rámci výkonu svojich povinností. Ako napríklad správca systému Prevádzkovateľa a Sprostredkovatelia, uvedení v týchto Pravidlách sa v záujme riešenia prípadov a spracovania údajov môžu oboznámiť s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ využíva webové analytické služby Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), ktorý je súčasťou štítu ochrany osobných údajov EU-U.S. (sídlo: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords,  Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Webshop Marketing Kft.
(4028 Debrecen, Kassai út 129., Cg.: 09-09-02401709 [email protected]) Optimonk, a Barakc Jam Kft (1138 Budapest, Pannónia u. 85., Cg.: 01-09-177850) RTB House, ako aj Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 München, Nemecko) Criteo a Scarab Research Korlátolt Felelősségű Társaság (1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.). Na stránke http://www.edigital.sk vyhľadávania užívateľov eviduje Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Spojené kráľovstvo). O spracovaní osobných údajov Prefixbox Ltd môžete získať podrobné informácie na adrese www.prefixbox.com/TermsOfService.

Aj webové analytické služby používajú cookies, ktorých cieľom je napomáhať pri analyzovaní používania on-line platforiem. Dotknutá osoba na on-line platformách, prostredníctvom osobitného a výslovného súhlasu povoľuje, aby informácie, vytvorené prostredníctvom cookies, vzťahujúce sa na používanie on-line platformy preniesol Google Analytics a Google Adwords na servery Google, nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. Ostatné spravované cookies sa uložia na serveroch v rámci Európskej Únie. Poskytnutím osobitného súhlasu zabezpečeného na webovej stránke užívateľ súhlasí so zberom a s analýzou svojich osobných údajov, vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Vyššie uvedení poskytovatelia použijú tieto informácie na vyhodnotenie, analýzu používania on-line platforiem prostredníctvom dotknutej osoby, na zostavenie riportov o činnostiach vykonaných na on-line platformách, ako aj na poskytovanie iných služieb súvisiacich s činnosťami, ktoré sa na nich vykonávajú, ako aj iných služieb súvisiacich s používaním internetu. Ďalšie informácie môžete nájsť v informáciách o cookies spoločnosti Extreme Digital Zrt..

 

6. PRENOSY ÚDAJOV

 

6.1. Barion Payment Inc.

V súvislosti s on-line predajom produktov, ako účelom spracúvania osobných údajov, údaje v súvislosti s nákupmi uskutočnenými prostredníctvom služby online platieb Barion sú údaje o platbe prenášané prostredníctvom siete pre prijímanie platobných kariet, s cieľom finančnej realizácie transakcie, bezpečnosti transakcie a sledovania transakcie, pre spoločnosť Barion Payment Inc., H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet . Okruh prenášaných údajov: priezvisko, meno, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje súvisiace s platobnou transakciou.

 

6.2. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

V súvislosti s on-line predajom produktov, ako účelom spracúvania osobných údajov, údaje v súvislosti s nákupmi uskutočnenými prostredníctvom služby online platieb Paypal a Braintree sú údaje o platbe prenášané prostredníctvom siete pre prijímanie platobných kariet, s cieľom finančnej realizácie transakcie, bezpečnosti transakcie a sledovania transakcie, pre spoločnosť PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Okruh prenášaných údajov: priezvisko, meno, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje súvisiace s platobnou transakciou.

 

6.3. Heureka Group, a.s.

V súvislosti s on-line predajom produktov, ako účelom spracúvania osobných údajov, údaje v súvislosti s nákupmi uskutočnenými prostredníctvom služby online platieb SimplePay sú údaje o platbe prenášané prostredníctvom siete s cieľom sledovania a zlepšovania kvality poskytovaných služieb, pre spoločnosť Heureka Group, a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha. Okruh prenášaných údajov: emailová adresa a údaje o vytvorenej objednávke (identifikácia, dátum objednávky, objednané produkty)

 

6.4. V prípade doručenia

V prípade doručenia produktu sa meno, adresa, adresáta, hodnota objednávky prenáša smerom k nasledujúcim adresátom:

a) Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1239 Budapest, Európa utca 12., [email protected]),

b) Packeta Hungary Kft. (sídlo: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép., [email protected])

 

6.5. Vaše osobné údaje okrem vyššie uvedených nie sú prenášané tretej strane

Pre tretiu osobu alebo adresáta sa prenos osobných údajov uskutočni v tom prípade, ak vás vopred upovedomíme o prípadnom adresátovi a následne s tým budete vopred súhlasiť, alebo to inak predpisujú právne predpisy.

 

6.6. V rámci tejto činnosti spracúvania osobných údajov osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo pre medzinárodné organizácie

Vaše údaje okrem záležitostí uvedených v bodoch 5. a 6. nie sú prenášané smerom k tretej stane. Pre tretiu osobu alebo adresáta sa prenos osobných údajov uskutočni v tom prípade, ak vás vopred upovedomíme o prípadnom adresátovi a následne s tým budete vopred súhlasiť, alebo to inak predpisujú právne predpisy. V rámci tejto činnosti spracúvania osobných údajov osobné údaje neprenášame do tretích krajín alebo pre medzinárodné organizácie.

 

7. ODKAZY NA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH MÉDIÍ, K ROZŠÍRENIAM PREHĽADÁVAČOV SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

 

Webová stránka Prevádzkovateľa www.edigital.sk obsahuje jednoduché odkazy smerujúce na stránky Facebook-u, YouTube a g+. V takýchto prípadoch sa uskutoční prenos údajov smerom k vyššie uvedeným prevádzkovateľom sociálnych médií, keď kliknete na danú ikonku (napr. v prípade Facebooku na ikonku „f“) Pri kliknutí na danú ikonku sa stránka daného prevádzkovateľa sociálneho média objaví ako vyskakovacie okienko. Na týchto stránkach môžete zverejňovať informácie v súlade s našimi produktami v súlade s pravidlami daného prevádzkovateľa sociálneho média. 

 

8. OPATRENIA PRE BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

 

V rámci nakupovania na stránke www.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

9. INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB O PORUŠENÍ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Porušenie ochrany osobných údajov: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a) prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie;

b) prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb uvedené v odseku 1 pravdepodobne už nebude mať dôsledky;

c) poskytnutie informácií by vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

 

10. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB A ICH MOŽNOSTI NA PRÁVNU NÁPRAVU

 

Postup pre vyžiadanie prístupu dotknutej osoby k vyššie uvedeným právam:

V rámci nakupovania na stránke www.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

11. SPRACOVANIE ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ pre výkon svojich úloh využíva Sprostredkovateľa, uvedeného v Pravidlách. Sprostredkovateľ nevznáša samostatné rozhodnutia, je oprávnený konať výhradne na základe zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom a na základe obdržaných pokynov.  Prevádzkovateľ kontroluje prácu Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa

Sprostredkovateľ

K akým osobným údajom má prístup? Akým spôsobom využíva daný osobný údaj (akú činnosť vykonáva pre Prevádzkovateľa)?

Ako dlho môže skladovať údaje?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München)

Prevádzka marketingovej platformy, prostredníctvom ktorej je možné klientom doručiť ponuky šité na mieru. V súvislosti s touto úlohou má prístup k nasledujúcim údajom: meno, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, ako aj súhlas poskytnutý pre kontaktovanie s cieľom priameho marketingu, analytické údaje v súvislosti s prihlásením a odhlásením, k nim prislúchajúcimi IP adresami, odosielaním, doručovaním a otváraním  správ (napr. dátum a čas udalostí, IP adresa počítača, príčina nemožnosti doručenia).

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, sídlo: 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.)

Zabezpečenie ERP systému pre riadenie podniku

 

Má prístup ku všetkým osobným údajom, spracúvaným Prevádzkovateľom na základe týchto Pravidiel. Jeho úlohou je prevádzkovanie systému na správu vzťahov s klientmi Prevádzkovateľa.

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy

Hunelix kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-953404,  sídlo: 1135 Budapest, Frangepán u. 61. IV.13.)

Klientský servis, telemarketingové služby pre cielené kampane.

Zmluva na dobu určitú, v dobe vzťahujúcej sa na kampaň.

Virgo Systems Informatikai Kft. (sídlo: 1074 Budapest, Dohány utca 12.)

Prevádzka webovej stránky, všeobecná IT poradenská činnosť.

 

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy.

STYLERS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Gogol u. 26.)

Prevádzka webovej stránky, všeobecná IT poradenská činnosť.

 

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy.

BI Consulting Tanácsadó Kft. (1031 Budapest, Sulyok u. 7.)

Vývoj dátového skladu, komplexné analýzy.

Zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú - až do zániku zmluvy.

salesforce.com EMEA Limited Company (sídlo: EC2N 4YA London, 110 Bishopsgate)

Prevádzka systému na riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Zmluva o poskytovaní služieb, do zániku zmluvy

PENSUM-MENTOR Kft. (sídlo: 1138 Budapest, Meder utca 8. A. ép. 7. em. 3., Cg.: 01-09-724754)

účtovníctvo, audítorstvo, daňové expertízy, účtovnícke služby

až do ukončenia zmluvy, až do existencie zákonnej povinnosti depozitára

 

Sprostredkovateľ nevznáša samostatné rozhodnutia, je oprávnený konať výhradne na základe zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom a na základe obdržaných pokynov.  Prevádzkovateľ kontroluje prácu Sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa

 

12. OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S DEŤMI A S TRETÍMI OSOBAMI

 

Osoby do 16 rokov nemôžu o sebe poskytovať osobné údaje, s výnimkou, ak k tomu vyžiadali povolenie od osoby vykonávajúcej rodičovský dozor. Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi dotknutá osoba vyhlasuje a zaručuje, že koná s prihliadnutím na vyššie uvedené záležitosti, jeho spôsobilosť v súvislosti s poskytnutím vyššie uvedených informácií nie je obmedzená.

Ak dotknutá osoba v súvislosti s poskytnutím akéhokoľvek osobného údaja nie je právne samostatne spôsobilá, je povinná získať povolenie tretej osoby (napr. zákonný zástupca, opatrovateľ, iná osoba – napríklad spotrebiteľ – koho menom koná), alebo k poskytnutiu údajom zabezpečiť iný právny základ. V súvislosti s tým je dotknutá osoba povinná posúdiť, či v súvislosti s poskytnutím daného osobného údaja je potrebný súhlas tretej osoby. Môže sa stať, že Prevádzkovateľ sa s dotknutou osobou nedostane do osobného kontaktu, preto súlad s týmto bodom je povinný zabezpečiť osoba poskytujúca osobný údaj a Prevádzkovateľ v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť. Nezávisle od toho je Prevádzkovateľ vždy oprávnený skontrolovať, či pre správu niektorého osobného údaja je k dispozícii vhodný právny podklad. Napríklad ak dotknutá osoba koná v mene tretej osoby – napríklad spotrebiteľa – Prevádzkovateľ je oprávnený vyžadovať poverenie a/alebo vhodný súhlas so správou osobných údajov dotknutej osoby v súvislosti s daným prípadom.

Prevádzkovateľ vykoná všetko, čo je v jeho silách v záujme toho, aby vymazal všetky také osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté neoprávneným spôsobom. Prevádzkovateľ zabezpečí, že ak sa to dostane na jeho vedomie, tento osobný údaj nebude posunutý inému, ani nebude použitý Prevádzkovateľom. Žiadame Vás, aby ste nám na našich kontaktoch uvedených v bode č. 12 neodkladne oznámili, ak dieťa poskytlo o sebe alebo tretia osoba o dotknutej osobe neoprávnene osobný údaj pre Prevádzkovateľa.

 

13. KONTAKTNÉ ÚDAJE

 

V rámci nakupovania na stránke www.edigital.sk poskytujete osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Zákona č. CXII z r. 2011 o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej len: „Infozákon.”), Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: „GDPR"), Zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej len: „ZoIS”), Zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (ďalej len: „ZoR”), Zákona č. C. z r. 2000 o účtovníctve (ďalej len: „ZoÚčt.”), Zákona č. CXXVII z roku 2007. o dane z pridanej hodnoty (ďalej len: „Zákon o DPH”), ako aj Zákona č. V z roku 2013. o Občianskom zákonníku (ďalej len: „OZ”) a Zákona č. CLV. z r. 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: „ZoOSp.”), ako aj Zákona č. CLIX z 2012. o poštových službách (ďalej len: „Poštový zákon”). V súlade s predpismi uvedených zákonov Vás touto formou informujeme o podrobnostiach správy Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich súvisiacich právach.

 

14. PRÁVNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY

 

S akoukoľvek otázkou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, poznámkou je možné kontaktovať Prevádzkovateľa na niektorých z kontaktoch uvedených v týchto Pravidlách.

Prostriedky nápravy, sťažnosti môžete podávať na Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Meno: Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií („Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság”)

Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefón: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Webová stránka: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

Dotknutá osoba v prípade porušenia jej práv sa môže voči Prevádzkovateľovi, ako správcovi údajov obrátiť na súd. Súd v prípade koná mimo poradia. Súlad správy osobných údajov s právnymi predpismi je povinný dokázať Prevádzkovateľ. Počas procesu sa súd riadi jurisdikciou súdu. Prípad sa môže začať pred súdnou stolicou podľa bydliska alebo prechodného pobytu dotknutej osoby podľa jej výberu.

Prevádzkovateľ uhradí škodu, ktorú spôsobil inému protiprávnym spracovaním osobných údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek na bezpečnosť spracovania osobných údajov. V prípade porušenia jeho osobnostných práv môže dotknutá osoba požadovať odškodnenie (OZ § 2:52). Zodpovednosť Prevádzkovateľa sa vylučuje, ak škodu spôsobila nezamedziteľná príčina mimo okruhu správy osobných údajov. Prevádzkovateľ škodu neuhradí a nie je možné od neho požadovať odškodnenie ak vznik škody je možné odvodiť od úmyselného alebo závažne nedbanlivého počínania poškodeného.