Upozornenie!

Informujeme Vás, že 16.10.2023 o 0:00 spoločnosť Extreme Digital Zrt ukončí svoju obchodnú činnosť na online webových stránkach edigital.sk. Po tomto dátume na našej webovej stránke nebude možné odovzdať nové objednávky, avšak po vstupe do Vášho registrovaného profilu bude možné stiahnuť faktúry ku vybaveným objednávkam do 15.11.2023. Naša zákaznícka služba Vám bude k dispozícií na zvyčajnej emailovej adrese [email protected] aj po vyššie uvedených dátumoch. 
Bolo nám cťou a sme radi, že za spoločne strávené roky sme mohli splniť viac stotisíc objednávok. Ďakujeme za Vašu priazeň.

szolgáltatás

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

1. Cieľ poriadku

Cieľom existujúceho poriadku je, aby zakotvil firmou Extreme Digital Zrt. (sídlo: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. budova X.) používané princípy o nakladaní s osobnými údajmi a ochrane súkromia, ďalej politiku Spoločnosti o nakladaní s osobnými údajmi a ochranu súkromia.

Na základe rozhodnutia Maďarského úradu obchodných povolení Extreme Digital Zrt. (ďalej len Dodávateľ) je oprávnený prevádzkovať zásielkovú službu pod evidenčným číslom C/003 499. Cieľom tohoto poriadku je, v priebehu spracovania osobných dát elektronickou formou (ochrana dát) zabezpečiť práva a základné práva k slobode každej osoby, bez ohľadu na jeho národnosť a miesto bydliska, aby bola obzvlášť rešpektovaná ochrana súkromia vo všetkých oblastiach Dodávateľom poskytovaných služieb.

 

2. Názov správcu údajov

Správca údajov je Extreme Digital Zrt. (sídlo: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. budova X., identifikačné číslo firmy: 01-10-045869, vedené na Súde hlavného mesta Budapešť, daňové číslo: 14174179-2-44)

Vzhľadom k tomu, že spracovanie údajov sa vzťahuje na užívateľa, ktorý je v obchodnom styku so správcom údajov, nie je nutné spracovanie dát zaevidovať podľa § 30., bod a) zákonu z roku 1992. LXIII (ďalej len Avtv.) o ochrane dát a sprístupnenie verejných dát.

 

3. Okruh spracovaných osobných údajov

3.1. Registrácia. Pri procese registrácie Zákazník oznámi povinne nasledujúce osobné údaje:

  • Celé meno (poprípade aj názov spoločnosti),
  • Vlastná emailová adresa,
  • Heslo,
  • Fakturačná adresa (príjemca faktúry, ulica, popisné číslo, obec, PSČ),
  • Adresa dodania (príjemca zásielky, ulica, popisné číslo, obec, PSČ),
  • Telefónne číslo.

 

3.2. V priebehu prevádzkovania systému sa technicky zapisujú nasledujúce údaje: údaje prihlasujúceho sa počítača užívateľa, ktoré sa generujú v priebehu využitia služieb, ktoré systém správca údajov zapisuje ako automatický výsledok technických procesov. Automaticky sa zapisovateľné údaje systém bez osobitného vyhlásenia alebo iného činu pri prihlásení a odhlásení automaticky eviduje. Tieto údaje je zakázané spojiť s ostatnými osobnými údajmi - výnimkou zákonom určených prípadov. K údajom má prístup len správca údajov.

 

3.3. Pri priebehu návštevy Webovej stránky zašleme na počítač užívateľa jeden alebo viac cookie - tj jeden malý súbor, obsahujúci charakterový reťazec -, ktorý zaistí identifikáciu vyhľadávača počítača. Tieto cookie zabezpečuje Google, ich použitie sa uskutočňuje cez sytém Google Adwords. Tieto cookie zasielame len v prípade návštevy niektorých podstránok, čiže zapisujú sa a zhromažďujú sa dáta o fakte a času návštevy danej stránky. Žiadne iné dáta sa nezapisujú. 

Použitie týmto spôsobom zaslaných cookie je nasledujúci:
externí dodávatelia, medzi nimi aj Google, pomocou týchto cookie uchovávajú  návštevy, pokiaľ užívateľ už predtým navštívil webovú stránku inzerenta a na základe toho pre užívateľa uverejňujú inzerciu internetových webových stránok iných - ako partneri Google - dodávateľov. 

Užívatelia si môžu vypnúť cookie Google na k tomu určenej stránke. (Znamená to pre užívateľa, že na stránke Network Advertising Initiative v sekcii odhlásenia odberu môže zakázať zasielanie cookie aj od iných poskytovateľov služieb.)

 

4. Právny základ, cieľ a spôsob spracovania dát

4.1. K spracovanie dát dôjde v dôsledku použitia obsahu internetových stránok www.edigital.sk (ďalej len Webová stránka) zo strany užívateľov dobrovoľne, na zodpovedajúcu informáciu zakladajúcu sa na vyhlásení, ktoré obsahuje výslovný súhlas užívateľov na to, aby sa v priebehu použitia stránok oznámené osobné údaje mohli byť použité. 


Právnym základom spracovanie osobných údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby podľa zákona z roku 1992. č LXIII, § 3., odsek 1, bod a) o ochrane osobných údajov a o sprístupnenie verejných dát. Užívateľ súhlasí s nakladaním údajov v  rámci spracovania osobných údajov s použitím webovej stránky, s registráciou a s oznámení niektorých svojich osobných údajov.

 

4.2. Cieľom spracovania dát je zabezpečenie poskytovania služieb dosiahnuteľné na Webovej stránke. Dodávateľ uchováva Zákazníkom poskytnuté údaje spojené iba s cieľom, výhradne teda v záujme plnenia objednaných služieb ak neskoršiemu dokazovaniu podmienok prípadne vzniknutej zmluvy.

 

4.3. Cieľom automaticky sa pripisujúcich dát je zostavovanie štatistiky, technický rozvoj informačného systému a ochrana práv užívateľov.

 

4.4. Správca údajov poskytnuté osobné údaje na iné ciele, než sú uvedené v týchto bodoch nemôže použiť. Poskytnutie osobných údajov pre tretiu osobu alebo úrady - pokiaľ zákon nerozhoduje od tohto odlišne s uložením povinností - je možné výlučne len na základe predchádzajúcom, výslovným súhlasom užívateľa.

 

4.5. Správca údajov odovzdané-obdržané osobné údaje neoveruje. Za pravosť poskytnutých dát zodpovedá výlučne osoba, ktorá ich poskytla. Ktorýkoľvek Zákazník pri poskytnutí e-mailovej adresy zároveň berie na seba zodpovednosť ohľadom toho, že z uvedenej e-mailovej adresy využije služby len on. Vzhľadom na opísanú zodpovednosť všetku zodpovednosť súvisiacu s prihlásením sa pomocou zaregistrovanej e-mailovej adresy nesie výlučne ten užívateľ, kto zaregistroval e-mailovú adresu.

 

5. Obdobie nakladania s osobnými údajmi

5.1. Spracovanie v registračnom procese poskytnutých osobných údajov začína registráciou a končí zmazaním dát. V prípade nepovinných údajov spracovanie začína registráciou a potrvá do mazania daných dát. K zmazaniu registrácie zo strany Zákazníka alebo zo strany Dodávateľa môže dôjsť kedykoľvek v prípadoch a spôsobom zakotvených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP).

 

5.2. Systém zaprotokolované dáta ukladá od začiatku protokolovania do 6 mesiacov - okrem dátumu poslednej návštevy, ktorý sa automaticky nadpisuje.

 

5.3. Vyššie písané smernice sa netýkajú plnenia v právnych predpisoch (napríklad účtovná evidencia) určených archivačných povinností alebo ostatných, na Webovej stránke v procese registrácie poskytnutých dát, s ktorými na spracovanie dát dochádza na základe súhlasu Zákazníka.

 

6. Okruh osôb s oprávneným k prístupu dát, prenos dát, spracovanie

6.1. K prístupu a zoznámenie sa s dátami má právo Dodávateľ a kmeňový zamestnanci Dodávateľa, avšak dáta nezverejňujú a dáta tretej osobe neposkytujú.

 

6.2. V okruhu prevádzkovateľa základom slúžiaceho informačného systému, plnenie zákaziek, riešenie vyúčtovania Dodávateľ môže využiť služby externých dodávateľov (ako správca systému, špeditérska služba, účtovníka). Dodávateľ však nezodpovedá za spracovanie údajov menovaných externých dodávateľov.

 

6.3. Okrem vyššie uvedných prípadov na poskytnutie osobných údajov Zákazníka môže dôjsť výhradne v zákonom určených prípadoch a v prípade súhlasu Zákazníka.

 

7. Zákazníkove práva a možnosti uplatňovania práva

7.1. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o informácie o svojich, Dodávateľom zpravovaných súkromných údajoch, ktoré však kedykoľvek môže zmeniť spôsobom určeným vo Všeobecných zmluvných podmienkach (VZP). Zákazník má právo požiadať o zmazanie svojich údajov v tomto bode nachádzajúce sa v kontaktnej adrese.

 

7.2.  Dodávateľ na základe požiadavky Zákazníka informuje Zákazníka o jeho, a Dodávateľom zpravoných údajov, o právnom dôvode, o cieloch spravovania údajov ďalej o tom, komu a s akým cielom, boli poskytnuté jeho údaje. Vyžadované informácie Dodávateľ poskytne písomnou formou v priebehu 30 dní od doručenia žiadosti.

 

7.3. Dotyčný svoje práva môže uplatniť na nižšie uvedenej adrese písomnou formou:

Poštová adresa:

Extreme Digital Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. budova X.

Zákazník sa môže obrátiť ohľadom otázok týkajúcich sa nakladania osobných údajov a s pripomienkou k pracovníkovi Dodávateľa pomocou vyššie uvedeného kontaktu.

 

7.4. Zákazník je kedykoľvek oprávnený požiadať o úpravu alebo o zmazanie svojich nesprávne zapísaných údajov. Niektoré svoje údaje má možnosť upraviť Zákazník na Webovej stránke; v ostatných prípadoch Dodávateľ po obdržaní žiadosti do 3 pracovných dní zmaže Zákazníkove údaje, čo bude definitívne. Zmazanie sa však netýka zpracovania dát určeným zákonom (napr. účtovnej evidencie), ktoré však Dodávateľ ukladá do potrebnej doby.

 

7.5. Zákazník svoje práva môže uplatniť na súde podľa Avtv., a na základe zákona (č. IV. Z roku 1959.) a ďalej môže požiadať o pomoc od inšpektora pre ochranu súkromia (1051 Budapest, Nádor u 22. poštová adresa: 1387 Budapest Pf. 40, ďalšie informácie: http://abiweb.obh.hu/abi/).

 

7.6. Ak Zákazník v záujme použitia služby počas registračného procesu uviedol údaje tretej osoby alebo v priebehu použitia Webovej stránky akýmkoľvek spôsobom spôsobil škodu, Dodávateľ má právo voči zákazníkovi uplatniť nárok na odškodnenie. Dodávateľ v takýchto prípadoch poskytne všetkú pomoc postupujúcim úradom v záujme dosiahnutia cielov zistenia totožnosti porušujúcej osoby.

 

8. Použitie e-mailových adries

8.1. Dodávateľ venuje osobitnú pozornosť právoplatnej manipulácii a používaní zpravovaných elektronických adries, tým pádom je však použitie na zaslanie listov (informatívne či reklamné) nižšie určenými spôsobmi.

 

8.2. Spracovanie e-mailu slúži predovšetkým na identifikáciu Zákazníka, ďalej slúži na plnenie zákaziek, v priebehu čerpania služieb na udržiavanie kontaktu tým pádom teda v záujme menovaných vecí dochádza k zasielaniu e-mailov.

 

8.3. V určitých prípadoch Dodávateľ zasiela pre príslušné informácie elektronickou cestou e-mailom o zmenách služieb poskytovaných Dodávateľom, o zmenách VZP a ďalej o ostatných, ako Dodávateľom poskytovaných podobných služieb. Z takých, "zoznamov obsahujucí obchodné oznámenie" sa odhlásiť nedá, tieto zoznamy Dodávateľ nepoužíva na reklamné účely.

 

8.4. Na elektronickú adresu, poskytnutú v priebehu registračného procesu Dodávateľ zasiela inzercie alebo reklamy (novinky) obsahujúce listy len na základe výslovného súhlasu Zákazníka spôsobom a v prípadoch zodpovedajúcich predpisom zákona.

 

8.5. Dodávateľ môže používať údaje zadané Zákazníkom pri prihlásení na odber noviniek dovtedy, pokiaľ Zákazník neodhlási z odberu (kliknutím na Odhlásenie odberu noviniek) alebo písomne (emailom alebo poštovou formou) nepožiada Dodávateľa, aby ho odhlásil. Po odhlásení Dodávateľ nebude posielať novinky alebo ponuky Zákazníkovi. Odhlásenie odberu noviniek je bezplatné a Zákazník môže tento proces kedykoľvek uskutočniť.

9. Ostatné smernice

9.1. Systém Dodávateľa môže zhromažďovať dáta o aktivite užívateľov, avšak tieto údaje nie je možné spojiť s ostatnými údajmi poskytnutých užívateľom v rámci registračného procesu ani dáta vzniknuté pri návšteve druhých webových stránok a čerpania služieb.

 

9.2. V každom prípade, ak poskytnuté údaje Dodávateľ chce použiť na iný cieľ, než bol pôvodne určený pri registrácii, o tomto informuje užívateľa, k tomu získa jeho predchádzajúci a výslovný súhlas a zároveň zabezpečí možnosť pre neho, aby takéto použitie svojich dát zakázal.

 

9.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že sa postará o bezpečnosť spracovaných dát, urobí také technické opatrenia, ktoré zabezpečia, aby poskytnuté, ukladané dáta boli chránené a zároveň urobí všetko v záujme zabránenia zničenia dát a neoprávnenému zneužitiu a neoprávnenej úprave. Ďalej sa zaväzuje, že každú tretiu osobu, ktorej prípadne dáta poskytne alebo odovzdá, taktiež upozorní na jeho povinnosti týkajúce sa správneho nakladania s osobnými údajmi.

 

9.4. Dodávateľ si ponecháva právo, aby existujúci poriadok s predchádzajúcim upovedomením Zákazníkov jednostranne zmenil. Po nadobudnutí platnosti zmien Zákazník s užívaním služieb prejavý odkazujúce správanie, čím rešpektuje vykonané zmeny obsahujúce tento Poriadok.

Budapešť, 1.3. 2012.