szolgáltatás

Všeobecné Zmluvné Podmienky

 

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len VZP) obsahujú práva a povinnosti akciovej spoločnosti Extreme Digital (ďalej len "Dodávateľ") zaisťujúci elektronickou cestou obchodné služby cez svoje internetové stránky www.edigital.sk a služby čerpajúceho Zákazníka (ďalej len "Zákazník"). (Dodávateľ a Zákazník v spoločnom znení: "Strany"). VZP sa vzťahujú na každý právnický a obchodný prípad, ktorý sa uskutoční cez stránky www.edigital.sk nezávisle na tom, či sa plnenie realizuje z Maďarska, Slovenska, či zo zahraničia zo strany Dodávateľa alebo jeho sprostredkovateľa.

 

INFORMÁCIE O DODÁVATEĽOVI

 • Meno: Extreme Digital Zrt.
 • Sídlo: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34, Maďarsko
 • Zákaznícka služba: viď bod 1.5
 • Telefónne číslo: +421 23 3325 662
 • E-Mail: [email protected]
 • Identifikačné čislo spoločnosti (IČO): Cg. 01-10-045869

 • Identifikačné číslo pre daň (IČDPH): SK4020247572

 • Daňové IČ: HU14174179

 

1. Všeobecné ustanovenia a vznik zmluvy medzi stranami

1.1. Súčasné VZP sa vzťahujú na územie Maďarska respektíve Slovenska ku všetkým službám elektronického obchodu, ktoré sú ponúkané cez www.edigital.hu alebo www.edigital.sk (ďalej len Webové stránky) stránky elektronického obchodného domu (ďalej len Extreme Digital online obchodný dom). Platnosť VZP sa ďalej vzťahuje na každý obchodný prípad na území Maďarska, ktorý sa uzavrie medzi Stranami opísanými vo VZP. Nákup v Extreme Digital online obchodnom dome je regulovaný zákonom č 2001.CVIII. ("Ektv.") S niektorými súvisiacimi otázkami o elektronických obchodných službách a o službách informačnej spoločnosti.

 

1.2. Nákup v Extreme Digital online obchodnom dome je možný elektronickou cestou odoslaním objednávky spôsobom určeným v súčasných VZP.

 

1.3. Služby online obchodného domu Extreme Digital sú vo veľkej časti prístupné pre každého užívateľa aj bez registrácie. Niektoré služby sú však sprístupnené len po registrácii (a následnom prihlásení sa), k čomu je oprávnený každý podľa zakotvených VZP.

 

1.4. Dodávateľ príjem objednávky (požiadavka na nákup) Zákazníkovi potvrdí e-mailom, v ktorom informuje Zákazníka okrem iného o vzniku zmluvy a o predpokladanom termíne dodania. Zmluvu medzi odoslaním objednávky a plnením je možné voľne a bez následkov upraviť alebo zrušiť, či už telefonicky, alebo formou e-mailu. Medzi Stranami sa po uskutočnenom nákupe vzniknutá zmluva aj v cudzom jazyku kvalifikuje ako písomná zmluva, ktorú Dodávateľ registruje a počnúc jej vzniku 5 rokov uchová.

 

1.5. Zákaznícka služba: Extreme Digital Zrt.
Miesto kancelárie zákazníckej služby: Maďarsko, 1033 Budapešť, Reményi Ede u. 23
Prevádzková doba zákazníckej linky je stále prístupná na webových stránkach spoločnosti Extreme Digital (www.edigital.sk) - v sekcii "Kontakty", alebo v sekcii "Služby zákazníkom".
Telefón: +421 23 3325 662
Internetová adresa: www.edigital.sk
E-mail: [email protected]

 

2. Registrácia

2.1. Registrácia sa vykonáva cez dostupný odkaz na Úvodnej stránke - menu Registrácia, vyplnením formulára, ktorý sa skladá z dvoch častí. Časť prvá je formulár predbežných údajov (tu je potrebné zadať meno fyzickej alebo právnickej osoby, uviesť funkčnú kontaktnú e-mailovú adresu a určiť si heslo), a po obdržaní potvrdzujúceho e-mailu o registrácii a kliknutí na uvedený odkaz nasleduje druhá, podrobnejšia časť - osobné údaje - ktorú však stačí vyplniť pred odoslaním objednávky. Registráciou na Webových stránkach Zákazník potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlasí so spôsobom zaobchádzania s osobnými údajmi uvedenými v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

 

2.2. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie dodávky, za iné problémy a chyby spôsobené chybne a / alebo nepresne zadanými údajmi zo strany Zákazníka. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku zabudnutého hesla zo strany Zákazníka alebo za zneužitie Zákazníkovho hesla, pokiaľ zneužitie hesla nie je dôsledkom nesprávneho postupu Dodávateľa. Dodávateľ považuje každú osobu za samostatný právny subjekt. Údaje zadané počas registrácie je možné po prihlásení sa ľubovoľne upravovať kliknutím na odkaz "Osobná stránka" alebo kliknutím na svoje meno, pod ktorým sa nachádza menu s názvom "Osobné údaje". Zmeny v dátach osobných údajov môžu mať vplyv na aktívne objednávky. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené zmenou registrovaných dát Zákazníkom.

 

3. Objednávka

3.1. Základné vlastnosti ako aj charakteristika tovaru sú k nájdeniu na informačnej stránke o danom tovare s tým, že opis podrobných a skutočných vlastností tovaru obsahuje priložený návod na použitie zakúpeného tovaru. Ak zakúpený tovar disponuje lepšími a výhodnejšími vlatnosťami, ako to je uvedené na Webových stránkach alebo v priloženom návode na použitie, to sa považuje a kvalifikuje zo strany Dodávateľa ako riadne plnenie zmluvy. Ak máte otázky týkajúce sa určitého tovaru, Zákaznícka služba je Vám k dispozícii. Ku nami ponúkaným výrobkom, kde to určuje zákon, je priložený návod na použitie či návod na obsluhu. Ak by ste náhodou neobdržali návod na použitie, či návod na obsluhu zakúpeného výrobku, ihneď to nahláste na Zákazníckej podpore ešte pred tým, než začnete tovar používať. Ak potrebujete ešte viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, o používaní tovaru, nad rámec ponúknutých informácii na Webovej stránke, prosíme obráťte sa na Zákaznícku podporu, ktorej kontakty sú opísané v bode 1.5.

 

3.2. Spotrebiteľská cena je suma uvedená vždy na stránke výrobku, ktorá - v prípade, že to nie je označené inak - už obsahuje DPH. Spotrebiteľská cena výrobku neobsahuje náklady dodania. V prípade, že pri procese registrácie bol vytvorený účet s platným IČ DPH, budú po prilásení sa s týmto účtom ceny na stránkach jednotlivých produktov, ako aj pri odosielaní objednávky, uvedené ceny už bez DPH.

 

3.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov nachádzajúcich sa na Webovej stránke s tým, že zmena nadobudne účinnosť v čase publikácie zmeny na Webovej stránke. Zmena neovplyvní nepriaznivo spotrebiteľskú cenu už objednaného výrobku.

 

3.4. Ak sa napriek všetkej starostlivosti Dodávateľa objaví na platforme elektronického obchodného domu chybná cena, obzvlášť evidentne chybná - napr. cena sa vo veľkej miere líši od všeobecne akceptovateľnej alebo odhadnuteľnej ceny, prípadne sa cena objaví napríklad v hodnote 0 alebo 1 v dôsledku systémovej chyby, potom Dodávateľ nie je povinný dodať tovar za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie výrobku za správnu cenu. Na základe informácie o správnej cene môže zákazník odstúpiť od kúpy.

 

3.5. Objednávku cez svoju webovú stránku prijíma Dodávateľ len od registrovaného Zákazníka a to len vtedy, ak Zákazník vyplní všetky polia, potrebné na vystavenie správnej objednávky. (Ak Zákazník niektoré polia vyplní chybne alebo nedostačujúcim spôsobom, dostane od Dodávateľa hlášku o chybe). Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenú dodávku a ostatné problémy a chyby vzniknuté v dôsledku Zákazníkom mylne a / alebo nepresne zadaných dát týkajúcich sa objednávky. Obrázky zobrazené na webovej stránke majú ilustračný charakter. Za škody vyplývajúce z možných rozdielov Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

3.6. Pre zadanie objednávky v Extreme Digital online obchodnom dome je potrebné prihlásiť sa po registrácii a použiť Košík. Zákazník môže vložiť vybrané výrobky do Košíka spôsobom, že klikne na jednotlivé výrobky, v ktorého následku sa objaví stránka s podrobným popisom výrobku a odkaz na vloženie produktu do Košíka. Pre zmenu obsahu Košíka je potrebné kliknúť na odkaz Košíka, kde je možné uviesť množstvo jednotlivých výrobkov alebo obsah Košíka možno zmeniť alebo zmazať či už jednotlivé produkty, alebo vyprázdniť celý obsah Košíka. Ak Zákazník dokončil výber produktov, ktorý si želá objednať, a obsah Košíka je definitívny, kliknutím na odkaz "Ďalej k zadaniu údajov" si môže na súhrnnej stránke skontrolovať pred odoslaním objednávky dátum objednávky, môže zmeniť fakturačnú a dodaciu adresu, môže si vybrať spôsob platby a dodania a môže dodať poznámky k svojej objednávke. Použitím odkazu "Návrat k nákupnému košíku", má Zákazník opäť možnosť zmeniť obsah Košíka a množstvá zvolených produktov. Na definitívne odoslanie objednávky je nutné prejsť krokmi "2. Zadanie údajov", ako aj cez krok "3. Kontrola údajov", a objednávka bude definitívne odoslaná po kliknutí na tlačidlo zelenej farby s nápisom "Odoslať objednávku". 
 

3.7. Dodávateľ je povinný Zákazníkovi po obdržaní objednávky potvrdiť príjem elektronickou formou (e-mailom), čo však nemožno kvalifikovať za potvrdenie Zákazníkovej objednávky. Ak spomínané potvrdenie Zákazník nedostane v priebehu 48 hodín po odoslaní objednávky, potom akejkoľvek povinnosti ako Dodávateľa, tak Zákazníka automaticky zaniknú bez ďalších podmienok.
 

3.8. Povinnosti Zákazníka - ak obrdží spomínané potvrdenie v priebehu 48 hodín po odoslaní objednávky - sa predĺži o 48 hodín počnúc dňom prijatia potvrdenia, do tejto doby sa nepočítajú dni pracovného pokoja. Dni pracovného pokoja podľa VZP sú v Zákonníku práce určené zákonom 1992/XXII., soboty a nedele. Na prijatie objednávky a vzniku zmluvy je smerodajný obsah popísaný v bode 1.4.

 

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Dodávateľ objednaný výrobok dopraví spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil v procese vytvárania objednávky, ako je to uvedené v bode 3.6 VZP. Poplatky za dopravu sú publikované na Webovej stránke, respektíve Zákazník je s nimi oboznámený aj pred odoslaním objednávky vo svojom Košíku. Ak jeden zákazník (jeden registrovaný používateľský účet) v ten istý deň odošle viac objednávok, náklady na dopravu objednaných výrobkov sa účtujú za každú objednávku zvlášť. Ak Zákazník po odoslaní druhej objednávky upovedomí Dodávateľa o objednaní viacerých položiek a ak je to ešte možné, Dodávateľ môže odoslať všetky položky ako jednu objednávku so zaúčtovaním Dopravných nákladov len raz. Už vyexpedované balíky so spiatočnou platnosťou odoslať ako jednu objednávku nemožno. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu sadzby prepravného s tým, že zmeny vstupujú do platnosti od ich uverejnenia na Webovej stránke. Zmena neovplyvní konečnú cenu už odoslaných objednávok.
 

4.1.1. Dodávateľ objednaný výrobok dopraví na preberacie miesto Zasielkovňa.sk v prípade, ak si Zákazník vybral danú možnosť pri procese vytvárania objednávky. Miesto prebratia zásielky si Zákazník môže vybrať pri procese objednávania produktov cez Internetové stránky. Samotné uloženie zásielky na preberací bod Zasielkovňa.sk je bez poplatku. O termíne uloženia zásielky bude Zákazník oboznámený vo forme e-mailu a SMS správy. Zákazník má po uložení zásielky čas prevziať zásielku do 7 dní od uloženia zásielky na pobočke Zasielkovňa.sk, po tom bude neprevziatá zásielka automaticky vrátená na adresu Dodávateľa. Zákazník je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodení, má právo túto zásielku odmietnuť prevziať. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate, je potrebné spísať "Zápis o poškodení zásielky" a informovať predávajúceho. Ak nie je poškodenie, alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príjemca povinný oznámiť vznik škody bez zbytočného odkladu, potom čo ju zistil, najneskôr však do 1 kalendárneho dňa odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody bude zákazník predávajúcim kontaktovaný a dohodne s ním ďalší postup.
 

4.1.2. Dodávateľ po preverení splniteľnosti objednávky zabezpečí možnosť Zákazníkovi vybrať si deň dodania výrobkov. Vopred určenú hodinu dodania výrobkov Dodávateľ nemá možnosť plniť. Uvedené dodacie lehoty výrobkov, ktoré sú uvedené pri jednotlivých výrobkoch, ako aj v potvrdzujúcich emailových správach, sú len orientačné. Dodacie doby sa zo strany Dodávateľa môžu zmeniť v nasledujúcich prípadoch: externý dodávateľ nevie zabezpečiť tovar na externom sklade včas, kuriérska spoločnosť je preťažená, centrálny sklad Dodávateľa je preťažený. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené neskorším dodaním tovaru, ako to bolo orientačne uvedené v emailovej komunikácii.
 

4.1.3. Dodávateľ Zákazníkovi produkty objednané na Webovej stránke plní spôsobom a miestom popísanom v emailovej správe ktorá potvrdzuje už odoslanú Objednávku.

 

5. Právo, spôsob a následky odstupu

5.1. Zákazník ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ktorá bola uzatvorená na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.


V prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy sa Zákazník musí postarať o vrátenie výrobku Dodávateľovi. K tomuto môže Zákazník odoslať žiadosť Dodávateľovi, ktorý sa na základe tejto žiadosti postará o organizáciu vrátenia tovaru - príslušné požiadavky prijíma dodávateľom Zákaznícka podpora. Dodávateľ si v tomto prípade účtuje poplatok za prepravu tovaru naspäť o ktorom je Zákazník dopredu oboznámený ešte pred objednaním samotnej prepravy. Nejedná sa však o poplatok účtovaný za samotné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník výrobok, ktorého sa týka využitie práva odstupu nemôže vrátiť Dodávateľovi na dobierku - na dobierku zaslaný výrobok Dodávateľ nepreberá. Extreme Digital a.s. môže trvať na uhradení škôd spôsobenými Zákazníkom v dôsledku nesprávneho použitia tovaru. Okrem vyššie uvedených Zákazníka následkom odstupu od zmluvy žiadne iné náklady nezaťažujú. Dodávateľ Zákazníkom zaplatenú celú sumu zodpovedajúcim spôsobom zakotveným v právoplatných zákonoch bezodkladne vráti Zákazníkovi.

 

5.2. Zákazník nemôže využiť svoje právo na odstup:

 • V prípade predaja výrobkov, ktoré podliehajú osobe Zákazníka, alebo ktoré boli vyrobené na základe príkazov alebo na vyloženú prosbu Zákazníka alebo výrobok v dôsledku jeho prirodzených vlastností nemožno vrátiť
 • Zvukové a obrázkové nahrávky, ďalej zmluvne predanú kópiu počítačového softvéru, ak pôvodné balenie je porušené
 • V ďalších, právnych predpisoch určených prípadoch.

Otvorenie balenia a vyskúšanie produktu nespôsobuje zánik práva na odstúpenie od zmluvy. Výnimku tvoria také produkty, ktorých charakter neumožňuje vrátenie tovaru po otvorení balenia z hygienických alebo zdravotných dôvodov (ako napríklad zastrihávače, kulmy, kefy na vlasy, dámske aj pánske holiace strojčeky, epilátory, IPL epilátory, depilačné kozmetické produkty, pánske depilačné produkty, dámske depilačné produkty, elektrické zubné kefky, náhradné hlavice pre elektrické kefky, teplomery, inhalátory, a.i.).
 

5.3. Obsah tohto bodu platí výhradne pre Zákazníkov (spotrebiteľ) pristupujúcich k zmluve mimo cieľ okruhu ekonomickej a odbornej činnosti.

 

6. Záruka

6.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak zákazník nakupuje tovar na firmu (uvedie firemné údaje – IČO alebo DIČ), dĺžka tejto záruky sa skracuje na 12 mesiacov. Ak je v záručnom vyhlásení uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba uvedená v danom dokumente. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 

6.2. Zákazník môže uplatniť svoje práva vzťahujúce sa na záruku odo dňa dodania výrobku počas celého trvania záručnej doby.
 

6.3. Zákazník má právo uplatniť svoje práva vzťahujúce sa k záruke len v prípade predloženia záručného listu obdržaného pri prevzatí výrobku, alebo v prípade predloženia faktúry osvedčujúcu platbu. Zákazník je povinný v každom prípade potvrdiť skutočnosť o kúpe. Na práva okruhu vzťahujúce sa na záručné práva jednotlivých výrobkov sú vždy smerodajné informácie uvedené v záručnom liste.
 

6.4. Počas záručnej lehoty zaistí Dodávateľ  - v súlade s uvedenými v záručnom liste - výmenu, alebo opravu chybného výrobku, okrem prípadu, keď oprava alebo výmena nie je možná, alebo Dodávateľovi vzniknú neprimerané náklady navyše v porovnaní druhého spôsobu plnenia záručných povinností. Ak oprava alebo výmena nie je možná alebo ich Dodávateľ nemôže zabezpečiť, potom Zákazník podľa svojho rozhodnutia môže žiadať o odstúpenie od zmluvy, ak to umožnia v záručnom liste popísané poskytované záruky. V prípade zanedbateľnej vady odstup od zmluvy nie je na mieste.

 

6.5. Ak Zákazník uplatní svoje právo na výmenu chybného výrobku od prevzatia výrobku do troch kalendárnych dní, Dodávateľ je povinný vymeniť výrobok za predpokladu, že vada bráni v riadnom užívaní výrobku. Táto doba sa v prípade výrobkov, ktoré boli poškodené počas prepravy, skracuje na jeden kalendárny deň. Doba na uplatnenie práva na výmenu nefunkčného alebo poškodeného výrobku sa počíta odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom.
 

6.6. Záručná povinnosť sa nevzťahuje na chybu, ktorej príčina vznikla po splnení. Poskytnutá záruka neovplyvní práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona. Zákazník sa môže informovať o mieste opravy zo záručného listu daného výrobku alebo na zákazníckej službe Dodávateľa.

 

7. Zodpovednosť

7.1. Informácie nachádzajúce sa na webovej stránke boli uverejnené v dobrej viere, a slúžia výhradne k informačným cieľom, za presnosť a úplnosť informácií Dodávateľ nenesie zodpovednosť.
 

7.2. Zákazník môže používať Webové stránky len na svoje vlastné riziko a akceptuje, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné majetkové a iné škody ktoré vznikli v priebehu používania stránky okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy spôsobené v dôsledku úmyselnej hrubej nedbanlivosti alebo trestného činu, ďalej ohrozenia života, zdravia a telesného zdravia.
 

7.3. Dodávateľ odmieta všetku zodpovednosť za správanie sa užívateľa na Webovej stránke. Zákazník je v plnej miere zodpovedný za svoje správanie, Dodávateľ v takýchto prípadoch spolupracuje v plnej miere v záujme objasnenia porušenia práv s kompetentným úradom.
 

7.4. Službu zaisťujúce stránky môžu obsahovať také odkazy (linky), ktoré presmerujú Zákazníka na stránky iných dodávateľov. Za ich zásady ochrany osobných údajov (súkromné) a za ich iné činnosti Dodávateľ nenesie zodpovednosť.
 

7.5. V priebehu používania Webových stránok Zákazníkom prípadne uverejnený obsah je Dodávateľ oprávnený, nie však povinný kontrolovať. S ohľadom na uverejnený obsah má Dodávateľ právo, nie však povinnosť prehľadávať príznaky poukazujúce na protiprávnu činnosť.

7.6. Z dôvodu globálneho charakteru internetu Zákazník akceptuje, že v priebehu používania Webových stránok postupuje s dodržaním predpisov národného práva. Ak akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním webovej stránky podľa platného práva krajiny Zákazníka nie je povolená, za používanie nesie zodpovednosť výhradne Zákazník.
 

7.7 Ak Zákazník na Webovej stránke nájde nevhodný obsah, je to povinný bezodkladne nahlásiť Dodavateľovi. Ak Dodávateľ v rámci dobrej viery vykonaným postupom námietky uzná za opodstatnené, má právo informácie bezodkladne zmazať alebo upraviť.

 

8. Autorské práva

8.1. Webová stránka podlieha ochrane autorských práv. Dodávateľ je vlastníkom alebo právoplatným užívateľom autorských práv na Webovej stránke a v priebehu zabezpečenia služieb všetkému uverejnenému obsahu: akémukoľvek autorskému dielu a inému duševnému výtvoru (pod tým sa rozumejú okrem iného všetka grafika a ostatné materiály, usporiadanie platformy a editovanie Webovej stránky, nápady a použité softvéry a iné riešenia).

 

9. Možnosti uplatnenia práv

9.1. Zákaznícka podpora

Miesto kancelárie zákazníckej služby: Maďarsko, 1033 Budapešť, Reményi Ede u. 23
Prevádzková doba zákazníckej linky je stále prístupná na webových stránkach spoločnosti Extreme Digital (www.edigital.sk) - v sekcii "Kontakty", alebo v sekcii "Služby zákazníkom".
Telefón: +421 23 3325 662
E-mail: [email protected]

 

9.2. Ostatné možnosti uplatnenia práv
Ak sa prípadný spotrebiteľský právny spor medzi Dodávateľom a Zákazníkom nevyrieši v rámci rokovaní, pred Zákazníkom sú otvorené nasledujúce možnosti uplatniť svoje práva:
Podanie sťažnosti na úrad pre ochranu spotrebiteľa. Ak Zákazník registruje porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo obrátiť sa podľa bydliska na úrad pre ochranu spotrebiteľa. Po posúdení sťažnosti úrad rozhodne o začatí konania na ochranu spotrebiteľa.

 

Zmierovacia komisia. V záujme vybavenie právnického sporu mimo súdnou cestou s ohľadom na kvalitu, bezpečnosť a použitie predpisov zodpovednosti za výrobok ďalej spotrebiteľský spor o vzniku a plnení zmluvy Zákazník môže vyvinúť iniciatívu na začatie konania podľa svojho bydliska pri odbornej zmierovacej komisii.

 

Súdne konanie. Zákazník má právo na uplatnenie svojej požiadavky vyplývajúce zo spotrebiteľského právneho sporu pred súdom v rámci občianskeho súdneho konania podľa zákona IV., Občiansky zákonník z roku 1959 a podľa zákona III., Občiansky súdny poriadok z roku 1952.

 

10. Ostatné

10.1. Extreme Digital online obchod funguje na základe informačného systému Linux / PHP, ktorého bezpečnostná úroveň je primeraná, jeho používanie neznamená riziko. Odporúčame však urobiť nasledovné preventívne opatrenia: používajte aktualizované antivírusové a spyware ochranné softvéry, a udržujte svoj operačný systém aktualizovaný. Predpokladá sa, že Zákazník využívajúci naše online webové stránky, má primerané znalosti technických možností internetu, a taktiež, že akceptuje prípadné chyby vyplývajúce z použitej technológie.

 

10.2. Prevádzkovateľ vo svojom online obchode vybavuje len objednávky, ktoré sa vzťahujú na množstvo použiteľné v domácich podmienkach. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ má vo svojom výhradnom práve určiť množstvo, ktoré sa považuje za množstvo použiteľné a prijateľné v domácich podmienkach. V prípade, že Prevádzkovateľ posúdi, že množstvo figurujúce v objednávke je pre domáce použitie nadmerné, má Prevádzkovateľ právo upraviť množstvo objednané v objednávke na prijateľnú hodnotu. Zákazník berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže upraviť maximálny limit na počet vložených kusov do košíka. V prípade, že Prevádzkovateľ toto právo využije, má Zákazník právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

10.3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky VZP.

 

 

 V Budapešti, dňa 05. novembra 2020